Kelly bag 40 Retourne Gold Togo leather

Kelly bag 40 Retourne Gold Togo leather

Đây là chiếc túi Kelly handmade size 40. Nó được khâu theo kiểu Retourne với da Togo màu Gold của nhà thuộc Weinheimer.

Anh chị xem qua vài hình ảnh về sản phẩm này:

Back to blog